Tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 ngày 31/1, Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare, mã VNR) cho biết, năm 2017, Công ty đạt doanh thu phí bảo hiểm 1.651,5 tỷ đồng, bằng 99,75% so với năm 2016; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 285,29 tỷ đồng, tăng 5,36% so với năm 2016, hoàn thành 100,1% kế hoạch đề ra.

Năm 2018, VNR đặt mục tiêu doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng trưởng tối thiểu 7%; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 5% so với năm 2017.

Ngoài ra, với đặc thù là công ty hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, VNR cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm; từng bước mở rộng thị trường tái bảo hiểm, nâng cao năng lực cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường.

Về đầu tư, Công ty tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, bảo toàn vốn; rà soát, phân bổ lại tài sản đầu tư trên cơ sở tuân thủ các quyết định của Bộ Tài chính và Quy chế đầu tư của Vinare; thúc đẩy tiến trình giải quyết công nợ và các dự án của Vinare Invest.

Kim Lan/(ĐTCK)